Algemene voorwaarden

ALGEMEEN
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid F.F. Food B.V., hierna “F.F. Food”.
2. Door met F.F. Food een overeenkomst aan te gaan doet de wederpartij  afstand van eventueel door hem gehanteerde voorwaarden hoe ook genaamd, zodat op al onze overeenkomsten uitsluitend de door F.F. Food gehanteerde voorwaarden toepasselijk zijn.
3. Alle door F.F. Food gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend. Eerst door de schriftelijke (order)bevestiging van F.F. Food of door feitelijke uitvoering door F.F. Food komt de overeenkomst tot stand. Wijzigingen van opdrachten binden F.F. Food slechts voor zover deze wijzigingen schriftelijk door F.F. Food zijn bevestigd c.q. feitelijk door F.F. Food zijn uitgevoerd.

LEVERTIJDEN
4. Overeengekomen levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als een fatale termijn, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen. In geval van een niet tijdige prestatie dient F.F. Food derhalve schriftelijk per aangetekende post in gebreke te worden gesteld, alvorens F.F. Food in verzuim raakt.

PRODUCTEN
5. Alle opgaven en/of vermeldingen door F.F. Food met betrekking tot haar producten en/of diensten, zullen geschieden naar beste weten, maar zijn niet bindend. Afwijkingen en/of wijzigingen van welke aard en omvang dan ook worden door F.F. Food uitdrukkelijk voorbehouden.

PRIJSWIJZIGINGEN
6. F.F. Food is te allen tijde gerechtigd de overeengekomen tarieven en/of prijzen te wijzigen. Indien de wederpartij van F.F. Food een consument is (zijnde een natuurlijk persoon niet handelende in de uitoefening zijn beroep of bedrijf) is die consument gerechtigd de overeenkomst te ontbinden als de prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt.

PRIJZEN
7. Alle prijzen zijn exclusief B.T.W. tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. F.F. Food is gerechtigd elke wijziging van het B.T.W.-tarief aan de wederpartij door te berekenen.

BETALINGSTERMIJN
8. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dienen de facturen van F.F. Food netto contant binnen dertig dagen na de factuurdatum te zijn voldaan. Ieder recht op verrekening of opschorting van betaling is uitgesloten.

VERZUIM
9. Indien niet tijdig wordt betaald is de wederpartij in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De wederpartij is - onverminderd haar overige verplichtingen - vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen een rente verschuldigd op jaarbasis van het telkens geldende toepasselijke wettelijke rentepercentage, verhoogd met 3%.

INCASSOKOSTEN
10. Bij niet of niet-tijdige betaling komen alle gerechtelijke proces- en executiekosten alsmede de administratiekosten en buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 250,00, tenzij anders overeengekomen. Voorts komen alle gerechtelijke proces- en executiekosten, waarbij inbegrepen alle rechtsbijstand
en advocatenkosten ten laste van de wederpartij.

ZEKERHEID
11. F.F. Food heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door F.F. Food, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door F.F. Food is ontvangen.

EIGENDOMSVOORBEHOUD
12. Alle geleverde producten blijven het eigendom van F.F. Food tot het moment van ontvangst van volledige betaling van hetgeen de wederpartij F.F. Food ter zake van enige levering is verschuldigd, met inbegrip van de rente en de kosten.

ONTBINDING
13. F.F. Food kan zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst haar overeenkomst met de wederpartij geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien:
a) de wederpartij surséance van betaling of haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of op enig onderdeel van haar vermogen beslag wordt gelegd;
b) de wederpartij haar activiteiten staakt, ophoudt haar statutaire doel na te streven, tot liquidatie besluit, anderszins haar rechtspersoonlijkheid verliest, of haar bedrijf overdraagt of fuseert;
c) de wederpartij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de betreffende overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, en zij deze tekortkoming niet binnen zeven kalenderdagen na door F.F. Food hiertoe schriftelijk gemaand te zijn, heeft opgeheven;
d) F.F. Food de verkoop van het betreffende product of de verlening van de betreffende dienst staakt.
Het bepaalde in dit artikel laat onverlet de overige aan F.F. Food bij tekortkoming in de nakoming van de wederpartij rechtens toe komende bevoegdheden, zoals die tot het vorderen van nakoming en/of volledige schadevergoeding.

OVERMACHT
14. Indien naar het redelijk oordeel van F.F. Food als gevolg van overmacht, waaronder wordt verstaan een buiten haar macht liggende omstandigheid, nakoming door F.F. Food zonder tekortkoming niet mogelijk is of zal zijn, heeft zij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn. Onder overmacht wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan vervoersverboden, oorlogsgevaar,oorlog, opstand, molest, ziekte, stakingen, boycot, bedrijfsstoring, storingen of belemmeringen in het verkeer of transport, storingen in (data)netwerken, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen, brand, atoomkernreacties, machinebreuk en overigens alle omstandigheden, waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst door F.F. Food naar redelijkheid en billijkheid niet gevergd kan worden.
15. Indien F.F. Food bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan
voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te  oldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

AANSPRAKELIJKHEID
16. De aansprakelijkheid van F.F. Food van de personeelsleden van F.F. Food en van de personen voor wie F.F. Food verantwoordelijk en/of aansprakelijk is,
voor schade, mede daaronder begrepen gevolgschade (waaronder mede begrepen vertragingsschade, en winstderving), welke aan haar toerekenbaar is, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. F.F. Food is niet aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en moderne communicatiemiddelen.
17. De wederpartij vrijwaart F.F. Food voor elke aansprakelijkheid jegens derden voortvloeiend uit zijn opdracht, alsmede voor elke aansprakelijkheid jegens derden in verband met het gebruik of het niet kunnen gebruiken door de wederpartij van de door F.F. Food verkochte producten.

RECLAMES
18. Reclames tegen de uitvoering van de overeenkomst door F.F. Food dienen zo spoedig mogelijk bij aangetekend schrijven, doch in ieder geval binnen veertien dagen na levering van de producten door F.F. Food, ter kennis van F.F. Food te worden gebracht, waarna alle rechten van de wederpartij jegens F.F. Food vervallen.

TOEPASSELIJK RECHT
19. Alle geschillen met betrekking tot de door F.F. Food gesloten overeenkomsten worden gebracht voor de bevoegde rechter in het arrondissement Zutphen. Op alle met F.F. Food gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Putten, oktober 2007